0,-
e-mail: heslo:
registrovat

Rychlý kontakt

Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o.
Sklad řeziva a obkladových materiálů

Dražkovice
533 33 Pardubice 23
GPS 49°59'47.235"N, 15°46'4.595"E
Mobil: 603 875 753 Karel Šourek
Mobil: 604 483 343 Mirek Diviš
E-mail:
E-mail:
Karel Šourek - vedoucí skladu

Obchodní podmínky

Věnujte prosím pozornost Obchodním podmínkám. Odesláním objednávky potvrzujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a tímto se stávají závazné pro obě smluvní strany. Bez souhlasu nelze Vaši objednávku odeslat. Smluvními stranami se rozumí na jedné straně odběratel (zákazník) a dodavatel (firma Exklusiv „Vše ze dřeva“ s.r.o., IČ 25937634).

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ta vzniká v momentě zaplacení částky za zboží uvedené v objednávce na účet dodavatele. Při platbě na dobírku kupní smlouva vzniká okamžikem předání zásilky se zbožím uvedeným v objednávce dopravci. Výčet zboží uvedený na stránkách www.exklusiv-shop.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, i když je zboží v katalogu označeno jako zboží skladem. Zboží denně několikrát naskladňujeme a může se jednat o zboží, které je již administrativně přijato na sklad, ale není připraveno k odběru. Také se může stát, že zboží označené jako skladem, v jednom okamžiku nakupuje více zákazníků a může být doprodáno. V tomto případě objednávky vykrýváme dle přijatého pořadí. Pro co nejpřesnější údaje katalog aktualizujeme.

Ceny zboží jsou uvedené jak bez, tak včetně DPH 21%.

Objednávky přijaté v pracovní dny do 11.00 hod. vyřizujeme do 48 hodin. Objednávky s platbou předem na účet odesíláme v den připsání peněz na účet dodavatele. Při platbě předem na účet je zboží odesláno až po faktickém připsání peněz na účet dodavatele. Není tedy nutné zasílat výpisy o převodu peněz. Objednávka nebude odeslána přednostně, pakliže nejsou peníze připsány na účtu dodavatele. Pokud si objednatel nevyzvedne objednanou zásilku, nebo nezruší včas svou objednávku, vzniká dodavateli nárok na úhradu dopravného (poštovného) a ostatních nákladů ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště, balné, převod peněz, administrativní zpracování). Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu a s tím spojené náklady dle platného ceníku dopravní společnosti Toptrans. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách přepravní společnosti a jeho platnost se vztahuje k době odeslání zásilky a to včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.) a včetně všech ostatních nákladů (balné, administrativní zpracování atd). Ceník může být prodávajícím z důvodu administrativního zjednodušení stanoven na jednotnou cenu 250,- s DPH. Za každý započatý den vzniklé pohledávky se účtuje penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Údaje zadané v objednávce budou využity pouze pro daný nákup. V případě, že chcete při příštích objednávkách mít předvyplněné fakturační údaje, nebo mít přehled o starších objednávkách, je potřeba se zaregistrovat. Při dalším nákupu stačí zadat pouze heslo a veškeré údaje, které jste zadali při registraci, se automaticky předvyplní. Při registaci si také můžete zvolit možnost získavání novinek a postřehů ze stomatologické praxe a laboratoře spolu s informacemi o akcích prostřednictvím emailu.

Platbu předem proveďte na základě platebních údajů, které najdete ve spodní části objednávky po fyzické kontrole dostupnosti zboží. Pokyny k provedení platby obdržíte informačním emailem. Při zadávání příkazu věnujte prosím zvýšenou pozornost částce a variabilnímu symbolu (číslo objednávky), který je nezbytný pro urychlené identifikování platby. Špatně vyplněné, nebo neúplné údaje oddalují odeslání zásilky.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu www.exklusiv-shop.cz.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM

Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

ZÁRUKA

Na zboží z obchodu exklusiv-shop.cz se vztahuje záruční doba stanovená platným Obchodním zákoníkem.

Reklamační řád

Vztahy mezi prodávajícím (Exklusiv „Vše ze dřeva“ s.r.o., Miroslav Diviš, Žižkova 286, 53303 Dašice, IČ 25 93 76 34 ) a kupujícím se řídí reklamačním řádem, který je vypracován dle Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a Zákoně o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace")

  • Kupující je povinen veškeré zboží, které mu prodávající dodá, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, v případě zaslání objednaného zboží, neprodleně po jeho převzetí od dopravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení
  • Prohlídku zboží musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze při vynaložení veškeré odborné péče zjistit
  • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned a bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možné při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na předávacím dokladu (dodací nebo přepravní list, daňový doklad), apod.) a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat nejdéle do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co vady zjistil při vynaložení veškeré odborné péče
  • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě uvedené v článku 3. V písemném oznámení musí kupující podrobně uvést všechny zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu zjištěné vady uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, Dodání chybějícího množství zboží, Přiměřenou slevu z kupní ceny, Odstoupení od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou
  • Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním nároků, podle článku 4. uplatňuje kupující v místě sídla společnosti Exklusiv „Vše ze dřeva“ s.r.o.
  • K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamce uplatněna. Delší lhůta je možná, pokud se na ni kupující a prodávající dohodnou

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Základní souhrn informací o zpracování osobních údajů

Společnost EXKLUSIV "Vše ze dřeva" s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.exklusiv-shop.cz provádí nezbytně nutné zpracování Vašich osobních údajů ke splnění kupní smlouvy, kterou je objednávka a prodej zboží a nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy, a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností uložené této společnosti. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, TOTOŽNOST SPRÁVCE Správcem osobních dat subjektů údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je obchodní společnost EXKLUSIV "Vše ze dřeva" s.r.o., se sídlem Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast. IČ: 25937634. Zapsaná v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Krajský soud Hradec králové, oddíl C, vložka 16004 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast, elektronická adresa m.divisexklusiv.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné k následujícím úkonům, a těmi jsou jmenovitě tyto: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.